نازل ثابت

این نازل ها با توجه به دبی و هد مورد نیاز خود و تامین آب مورد نیاز با فشار مشخص تعیین شده، خروجی دلخواه را فراهم می کنند. میزان فشار و آب مورد نیاز هر نازل، نیازمند طراحی و محاسبات فنی خاص خود می باشد.

چند نمونه از نازل های ثابت می توان نازل تک زن ، نازل قارچی، نازل ترامپد، نازل لمینار، نازل کلاستر  و ....  را نام برد.

نازل جامپینگ جت و لمینار

این نازلها با تحت کنترل گرفتن آب و اصلاح حرکت دینامیکی مولکولهای آب، حالت ميله ی شيشه ای را برای آب بوجود می آورد و قابلیت پرتاب آب بدون هیچگونه پاشش را دارا می باشد و می توان در شب این میله ی شیشه ای را با نور پردازی مولتی کالر به صورت خطوط نورانی منظم  در آورد .

در جامپینگ جت یک دریچه برای قطع و وصل آب نیز در نظر گرفته شده است.

حرکات و رقص این نوع نازل ها زیبایی صد چندانی را به فضاهای آبی می بخشد که خیره کننده و لذت بخش می باشد.

 

نازل جامپینگ جت و لمینار
نازل جامپینگ جت و لمینار

نازل جامپینگ جت و لمینار
نازل جامپینگ جت و لمینار

نازل جامپینگ جت و لمینار
نازل جامپینگ جت و لمینار

نازل جامپینگ جت و لمینار
نازل جامپینگ جت و لمینار

نازل cluster
نازل cluster

نازل-crown
نازل-crown

نازل-hour-glass
نازل-hour-glass

نازل-بلند-زن
نازل-بلند-زن

نازل-پرده-آب
نازل-پرده-آب

نازل-پرده-آب-خطی
نازل-پرده-آب-خطی

نازل-پرده-ای
نازل-پرده-ای

نازل-پفکی
نازل-پفکی

نازل-پنجه-ای
نازل-پنجه-ای

نازل-ترامپد
نازل-ترامپد

نازل-جت-میکس-هوا
نازل-جت-میکس-هوا

نازل-پفکی
نازل-پفکی

نازل-فوم
نازل-فوم

نازل-قارچی
نازل-قارچی

نازل-قاصدک
نازل-قاصدک

نازل-قل-زن
نازل-قل-زن

نازل-کسکید
نازل-کسکید

نازل-کوتاه-زن
نازل-کوتاه-زن

نازل-گل
نازل-گل

نازل-گل-طبقاتی
نازل-گل-طبقاتی

نازل-مه
نازل-مه