ستاره ها در نزدیکی شما

از آنجایی که افراد در زندگی شهری دچار مشغله بیشتری هستند و کمتر فرصت این را دارند که گاهی به آسمان خیره شوند و ستاره ها را در آسمان نظاره کنند.

گروه فنی و مهندسی کارن برآن شد که به سبک خود و با توجه به تغییر سبک زندگی افراد در این زمان و شرایط فضای زیبای آسمان شب را شبیه سازی کند، که با بوجود آوردن نقاط نورانی و متمرکز کردن تعداد زیادی از این نقاط در کنار یکدیگر توانست این آسمان و ستاره هایش را برای شما شبیه سازی کند.

نمونه آسمان شب

آسمان شب
آسمان شب
آسمان شب
آسمان شب
آسمان شب
آسمان شب

نوشتن نظر