آبنمای المان های نمایشی

 المانهای نمایشی همانگونه که از اسمشان بر میآید صرفا جنبه‌ی نمایشی، هنری و زیبایی دارند و مفهوم خاصی را اصولا بیان نمی کنند و هدف و رسالتی برای القاء مطلبی به بیننده و یا انتقال پیامی به وی را ندارند و ترکیباتی هستند انتزاعی از برخورد توده ها – احجام – اجزاء سازه ای و صفحات (به نوعی بازی با خط و حجم و صفحه با توجه به ویژگی های هندسی و روابط درونی آنها) که تنها به لحاظ ویژگی های زیایی شناسانه و تعادل بصری و هنری می توانند با گروهی خاص از انسانها ارتباط برقرار کنند. این خاص بودن مخاطب از ویژگی های منحصر به فرد یک المان نمایشی می باشد. یعنی در هر مخاطبی احساس تعلق و تامل را بوجود نمی آورد لذا به دلیل نوع مخاطبین آن که طبعا افرادی هستند که بیشتر درگیر مسائل هنریند و تعادلها و نظامهای هندسی را می شناسند و در مورد سبکهای هنری و هنر مفهومی و انتزاعی مطالعه دارند اینگونه المانها در سطح شهر ها کمتر دیده می شوند و مکان استقرار آنها نیز طبعا گالریهای هنری – نمایشگاههای آثار هنری و به طور کلی مکانهایی میباشد که مخاطب خود را پیدا کنند.

برخی از پروژه های انجام شده :
پروژه المان شیر آب - رستوران ارم شاندیز مشهد

نمونه آبنمای المان نمایشی

آبنمای المان های نمایشی
آبنمای المان های نمایشی
آبنما المان های نمایشی
آبنما المان های نمایشی
آبنمای المان های نمایشی
آبنمای المان های نمایشی

نوشتن نظر